Zespół

ADAM SAJ

Adam Saj, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Doradcy Podatkowego oraz Kancelarii Radcy Prawnego, gdzie wspierał obsługę osób fizycznych, spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie gospodarczym, w tym w szczególności w prawie zobowiązań, prawie spółek handlowych, prawie telekomunikacyjnym, prawie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz prawie nowych technologii.

Posiada również bogate doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących obsługi instytucji obowiązanych, w tym audytu przestrzegania procedur prania pieniędzy oraz śledztw gospodarczych, które zdobył podczas zatrudnienia na stanowisku analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie.

Dysponuje poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne/zastrzeżone, tajne, ściśle tajne.

Kontakt: kancelaria@adamsaj.pl


DR MARTA MOZGAWA-SAJ

dr Marta Mozgawa-Saj, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 2007-2010 odbywała aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie, którą ukończyła złożeniem egzaminu zawodowego.  W latach 2007-2012 odbywała prawnicze stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na WPiA UMCS w Lublinie. Autorka rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania karnego, na temat „Ekstradycja w polskim prawie karnym” .

Autorka  publikacji zagranicznych i krajowych, w tym min.:

„Kilka uwag o eutanazji (w ujęciu prawa karnego)”  Księga Jubileuszowa Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 55 lat WPiA UMCS, 2004 r.,

„Warunkowe umorzenie postępowania karnego jako jeden ze środków probacyjnych. Zarys problemu”  Studenckie Zeszyty Naukowe „Consensus” nr 7/2007,

„Ekstradycja i jej substytuty. Zarys problematyki”  Wojskowy  Przegląd Prawniczy  nr 3/2008,

„Kodeks  karny  i kodeks  postępowania  karnego  po  dziesięciu  latach  obowiązywania. Ocena i perspektywy  zmian.” Sprawozdanie z Konferencji Naukowej. Nałęczów , 22 – 24 VI 2008. (Prokuratura i Prawo nr 2/2009),

„Lubelskie Seminarium Naukowe – Bigamia” Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w dniu 10 XII 2009 roku. Prokuratura i Prawo nr 5/2010,

„Ułaskawienie” współautorstwo w podręczniku akademickim pt „ Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym”. Wolters Kluwer. Warszawa 2012 r.,

„Ekstradycja – rozważania dogmatyczne i wyniki badań empirycznych”. Prawo w działaniu, nr 11. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 2012 r.,

„Декілька зауважень щодо екстрадиції в законодавстві Республіки Польща” Держава и право,  Kijów 2012 r.

Kontakt: adwokat@mozgawa-saj.pl


EMILIA MANIARA

Emilia Maniara, aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W czasie studiów aktywnie angażowała się w działalność kół naukowych. Swoją wiedzę zgłębiała biorąc czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Współautorka publikacji z zakresu prawa rodzinnego oraz wielokrotna stypendystka Rektora UMCS dla najlepszych studentów.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo pracy oraz prawo cywilne, w szczególności kwestie odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. W kancelarii zajmuje się m.in. windykacją roszczeń w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, sprawami z zakresu szkód majątkowych, a także dochodzeniem roszczeń powstałych w następstwie wypadków komunikacyjnych (w tym naruszenia dóbr osobistych wskutek śmierci osób bliskich), jak również będących konsekwencją wystąpienia błędów medycznych. Prowadzi także sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy oraz sporów wynikających z decyzji wydanych przez ZUS, w tym w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Kontakt: emilia.maniara@adamsaj.pl


KAROLINA DZIACHAN

Karolina Dziachan, aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stypendystka Rektora UMCS dla najlepszych studentów (2018 r.).

Interesuje się prawem cywilnym, między innymi prawem zobowiązań oraz problematyką związaną ze stosowaniem klauzul niedozwolonych w umowach cywilnoprawnych. Swoje zainteresowania rozwija również w zakresie prawa bankowego, w szczególności w związku z umowami kredytów hipotecznych, a także w zakresie prawa pracy.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu umów kredytów hipotecznych powiązanych z kursem walut obcych (CHF) tzw. “frankowych” prowadzonymi przeciwko Bankom (m.in. mBank S.A., Bank Millennium S.A., Bank PKO BP S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.), a także sprawami z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Kontakt: karolina.dziachan@adamsaj.pl