Idź do treci

Zgłosiłeś szkodę i czekasz na wypłatę odszkodowania? Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma na to, co do zasady, 30 dni, licząc od momentu zgłoszenia szkody. Brak wypłaty odszkodowania po 30 dniach? Taka sytuacja też może mieć miejsce. Termin wypłaty odszkodowania może ulec wydłużeniu, gdy niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia.

Zgłaszając szkodę należy pamiętać, że wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania na podstawie wyłączeń ochrony zawartych w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Niestety, bardzo często odmowa wypłaty odszkodowania jest nadużywana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które zasłaniają się niejednoznacznie sformułowanymi wyłączeniami lub rzekomym brakiem dowodów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie. Jak w takim przypadku postąpić? Co zrobić gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Co do zasady towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o szkodzie. Przed upływem tego czasu, ubezpieczyciel wydaje decyzję płatniczą. Informuje ona ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Warto pamiętać o tym, że jako poszkodowany możemy uzyskać decyzję odmowną.

Decyzja ubezpieczyciela, niezależnie od tego czy uznaje roszczenie w całości, części lub odmawia wypłaty odszkodowania nie zamyka drogi do uzyskania wyższej kwoty świadczenia za szkodę poniesioną w związku z zaistniałym zdarzeniem. Narzędziem, które uniemożliwia dalsze dochodzenie swoich roszczeń jest ugoda. Dlatego przed zawarciem ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym zawsze warto się zastanowić, czy jej brzmienie, a co za tym idzie wysokość przyznanego odszkodowania są dla nas korzystne.

Ile się czeka na odszkodowanie po komisji lekarskiej?

A ile się czeka na odszkodowanie po komisji lekarskiej? W przypadku jednorazowego odszkodowania z ZUSu, procedura jest nieco bardziej złożona. Decyzja przyznająca lub odmawiająca wypłaty odszkodowania wydawana jest w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania: Jak zareagować?

PZU nie chce wypłacić odszkodowania za śmierć? A może spotkała Cię odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu? Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania sprawę możesz skierować do sądu. Jest to wyjście najbardziej radykalne, dlatego przed złożeniem wniosku do sądu warto podjąć negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Mediatorem w takich negocjacjach może być doświadczona Kancelaria Odszkodowawcza.

W sytuacji, w której ubezpieczyciel konsekwentnie :

 • kwestionuje przebieg zdarzenia, 
 • kwestionuje podstawę prawną roszczenia,
 • wskazuje, że odpowiedzialny za szkodę jest inny podmiot,

jedynym skutecznym sposobem na wyegzekwowanie roszczeń będzie wstąpienie na drogę sądową. W tym przypadku nieocenioną pomocą okaże się kompleksowa obsługa prawna w zakresie odszkodowań. Towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z usług wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, których zadaniem jest obrona interesów swojego Klienta, a więc dążenie do utrzymania w mocy decyzji odmownej lub zaniżenie zasądzonego odszkodowania. W takiej sytuacji do procesu należy się odpowiednio przygotować, tylko w ten sposób odzyskamy odszkodowanie.

Brak wypłaty odszkodowania po 30 dniach

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wypełniają ciążący na nich obowiązek informacyjny. Zgodnie z 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK osoby uprawnione z umowy ubezpieczenia powinny otrzymać pisemną informację odnośnie do podjętych przez ubezpieczyciela działań w zakresie likwidowanej szkody, a także o zajętym przez ubezpieczyciela stanowisku. W praktyce brak informacji o zajętym stanowisku idzie w parze z brakiem dokumentacji, która miałaby to stanowisko popierać.

Jak wygląda proces rozpatrywania roszczenia?

Jak już wspomnieliśmy ubezpieczyciele często nie informują w przepisowym terminie o zajętym stanowisku – uznaniu roszczenia w całości, części lub jego odrzuceniu. W przypadku, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, jak również wówczas, gdy nie jesteśmy zadowoleni z decyzji ubezpieczyciela możemy złożyć reklamację. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej z uwzględnieniem szczególnych procedur przewidzianych przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel musi na nią udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, 60 dni. O przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji powinniśmy być każdorazowo informowani.

Ubezpieczyciel przekroczył termin 30 dni

Reklamacja musi zostać rozpatrzona w terminie 30 dni (ewentualnie 60 dni) od daty jej złożenia. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.

Odmowa wypłaty ubezpieczenia na życie

Odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu stanowi jedną z najczęstszych powodów, dla których do naszej Kancelarii zwracają się niezadowoleni Klienci towarzystw ubezpieczeniowych. Większość analizowanych przez nas decyzji towarzystw ubezpieczeniowych okazuje się w pewnym sensie wadliwa, co stwarza przestrzeń do dochodzenia swoich praw w ramach:

 • omówionego powyżej procesu reklamacji, 
 • złożenia skargi do Rzecznika Finansowego, 
 • polubownego zakończenia sporu na zasadach ogólnych, 
 • wstąpienia na drogę sądową.

Naszym Klientom oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z PZU, jak również innych popularnych towarzystw ubezpieczeniowych. Działamy kompleksowo. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, co pozwala na dopasowanie podejmowanych kroków prawnych do bieżącej sytuacji Klienta oraz stanowiska zajętego przez ubezpieczyciela.

W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia w szeregu sytuacji. Także wówczas gdy do uszczerbku na zdrowiu dojdzie wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Istotną rolę przy zawieraniu umów na życie ogrywa również okres karencji oraz przekazanie ubezpieczycielowi rzetelnej informacji na temat stanu zdrowia ubezpieczonego. W takich sytuacjach odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego jest zasadna. Zanim jednak zgodzimy się ze stanowiskiem ubezpieczyciela, warto przeanalizować posiadaną umowę ubezpieczeniową i materiał dowodowy, którym dysponujemy w danej sprawie. Być może zaistnieją przesłanki do tego, aby podważyć decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego i odzyskać należne nam odszkodowanie.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Kontakt w sprawie pomocy prawnej ze strony kancelarii Adam Saj

  Imię *

  Nazwisko

  Adres email *

  Numer telefonu

  Twoja wiadomość *

  Załącznik plik (zip, doc, jpg)

  Wysyłając nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytania – W takim przypadku Twoje dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. lit. a RODO. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres administratora danych osobowych. Jeśli za pośrednictwem formularza wyślesz nam umowy lub inne dokumenty w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie należytego wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

  Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych osobowych dowiesz się z naszej Polityki prywatności