Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Saj wspiera osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty gospodarcze w kluczowych obszarach prawnych takich jak:

Prawo cywilne

 • aktywne wsparcie Klientów Kancelarii w trakcie negocjacji
 • przygotowanie i opiniowanie umów, dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umów,
 • dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań za wypadki drogowe i błędy w sztuce medycznej oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
 • obsługa prawna nieruchomości: ocena stanu prawnego nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, rozwiązywanie sporów między współwłaścicielami, ustanowienie służebności, prowadzenie spraw wieczystoksięgowych, ochrona własności i posiadania
 • doradztwo w sprawach najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
 • rękojmia i gwarancja jakości
 • przygotowywanie jednostronnych oświadczeń woli m.in. odwołanie darowizny, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby,
 • prowadzenie spraw spadkowych: stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, nieważność testamentu

Windykacja należności

Obsługa prawna w zakresie windykacji należności obejmuje postępowania polubowne, pojednawcze, sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne, sporządzanie opinii prawnych o celowości podejmowania postępowania, ryzyka prawnego związanego z prowadzonym postępowaniem

Prawo korporacyjne i gospodarcze

 • obsługa prawna procesu zakładania i likwidacji spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • obsługa prawna zmian kapitałowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – umarzanie udziałów (akcji), podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, konwersja zadłużenia na udziały (akcje),
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentów wewnętrznych spółek prawa handlowego,
 • stała obsługa pracy organów spółek – zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu,
 • sporządzanie projektów oraz negocjowanie wszelkich rodzajów umów handlowych,
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych,
 • stała obsługa prawna w ramach bieżącej działalności gospodarczej,
 • doradztwo dotyczące stosunków wewnętrznych spółek prawa handlowego,
 • opiniowanie i reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek oraz odpowiedzialnością spółek (w tym także odpowiedzialnością karną),
 • sporządzanie wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Obsługa instytucji obowiązanych

 • realizacja projektów doradczych dla instytucji obowiązanych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • przygotowanie dokumentacji i outsourcing obowiązków w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • dostosowanie procesów i procedur wewnętrznych na rzecz instytucji obowiązanych do obowiązujących regulacji prawnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji obowiązanych.

Prawo karne, karnoskarbowe i prawo wykroczeń

 • reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym,
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, prywatnych aktów oskarżenia oraz powództw cywilnych na potrzeby postępowania karnego,
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • występowanie w charakterze obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia.

Prawo przewozowe

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców świadczących usługi transportowe,
 • reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami w ramach odpowiedzialności OCP i OCS, a także w związku ze szkodami w pojazdach służących do wykonywania działalności transportowej,
 • reprezentacja w sporach na gruncie prawa przewozowego, konwencji CMR i innych regulacji prawnych dotyczących usług transportowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy,
 • tworzenie aktów prawa wewnętrznego,
 • opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych,
 • reprezentacja w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przesądowym i sądowym.

Prawo podatkowe

 • optymalizacja podatkowa prowadzonych działań biznesowych,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi, prowadzenie postępowań i kontroli podatkowych,
 • doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • analiza szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług,
 • sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe,
 • weryfikacja i aktualizacja posiadanej dokumentacji podatkowej,
 • audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych,
 • tworzenie, implementacja procedur zarządzania ryzykiem podatkowym (minimalizacja ryzyka podatkowego),
 • weryfikacja przyjętych oraz stosowanych metod rozliczeń zakupu i sprzedaży.

Prawo administracyjne

 • zastępstwo prawne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, w tym w postępowaniach dotyczących aktualizowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania, ustalania opłat adiacenckich, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
 • pomoc w procesie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (np. w postępowaniach dotyczących uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji),
 • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych.

Prawo budowlane

 • kompleksowa pomoc prawna na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji Projektu,
 • przygotowanie umów oraz ich negocjacja od strony Inwestora, Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców,
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń w procesie inwestycyjnym,
 • reprezentacja w sporach.

Prawo informatyczne i telekomunikacyjne

 • obsługa prawna firm informatycznych oraz innych firm wprowadzających nowe technologie.,
 • obsługa prawna projektów IT ( dla wykonawców z branży i przedsiębiorców zamawiających usługi informatyczne)
 • negocjacje umów o wdrożenie i wprowadzenie systemów informatycznych, opracowanie programów komputerowych, elektronicznych baz danych i innych umów zawieranych przez podmioty działające w przestrzeni informatycznej,
 • opiniowanie w zakresie naruszeń praw w przestrzeni internetu, spamy, domeny internetowe,
 • doradztwo prawne w zakresie reklamy, mediów i internetu,
 • doradztwo i audyt przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych.

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 • przeprowadzanie audytów przedsiębiorców pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych osobowych,
 • rejestracja baz danych osobowych w rejestrze GIODO,
 • przygotowywanie dokumentacji dotycząca ochrony danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Prawo upadłościowe, naprawcze i likwidacyjne

 • obsługa prawna podmiotów w stanie upadłości i objętych postępowaniem naprawczym,
 • obsługa prawna restrukturyzacji podmiotów gospodarczych,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • sprawy o wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • doradztwo w sprawach związanych z upadłością.

Zastępstwo procesowe

Kancelaria zapewnia Klientom zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach w postępowaniach:

 • przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
 • przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc,
 • zabezpieczających,
 • egzekucyjnych,
 • przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej
 • przed sądami arbitrażowymi ad hoc oraz instytucjonalnymi,
 • wparcie w zakresie postępowań toczących się przed sądami obcych jurysdykcji.